Vacature Regioteam Randmeren

Het Watersportverbond behartigt de belangen op (inter-)nationaal en regionaal niveau. De regionale belangenbehartiging wordt gedaan door 16 regioteams, bestaande uit vrijwilligers, die ondersteund worden door ons. Wij zoeken ter versterking van het huidige regioteam een lid regioteam Randmeren.

Gezocht: Enthousiaste Regioteamleden Randmeren

Teamspelers met liefde voor watersport en gevoel voor netwerken

 In verband met (aankomend) vertrek van enkele leden en groei van de watersportactiviteiten in de regio Randmeren zijn wij ter versterking van het team op zoek naar één of meerdere nieuwe onbezoldigde teamleden.

 

Over het Watersportverbond

Watersport wortelt in Nederland in een rijke traditie. Recreatieve motorbootvaarders naast zeilers, (kite- en golf-) surfers naast kanovaarders en suppers: een grote diversiteit in watersporters vertrouwt de belangen van de eigen sport toe aan watersportverenigingen met de opdracht hen te vertegenwoordigen. In 1890 is het Watersportverbond opgericht om de gedeelde belangen te behartigen. Het Watersportverbond doet dat vandaag nog steeds vanuit een aansprekende missie: ‘Nederland Watersportland, een leven lang genieten op het water.’  

Het Watersportverbond bestaat uit, én maakt zich sterk voor, zo’n 400 aangesloten watersportverenigingen, die meer dan 80.000 leden (recreanten, wedstrijdsporters en topsporters) vertegenwoordigen.

Internationaal is Nederland op dit moment het beste zeilland ter wereld. Daar zijn we trots op. Met een ijzersterk team strijden we om de medailles tijdens de Olympische Spelen in Tokio 2021. Onze topsporters zijn onze ambassadeurs en vertellen in de media over hun liefde voor de sport en het water. Op scholen en verenigingen inspireren zij de jeugd. De watersport is continu in beweging om aantrekkelijk te blijven voor sporters en publiek.

Het Watersportverbond is gesprekspartner van overheden en instanties betrokken bij het water. Tussen natuur, transport en energiewinning komt de organisatie op voor het belang van de watersport. De aangesloten verenigingen, hun leden en onze topsporters zetten zich dagelijks in voor de bewustwording en het belang van schoon water.

Het Watersportverbond ondersteunt de aangesloten verenigingen op tal van gebieden. Zo brengen we verenigingsbestuurders meerdere keren per jaar bijeen om kennis en ervaringen uit te wisselen en helpen we met het oplossen van verenigingsvraagstukken. Het bureau van het Watersportverbond werkt vanuit de ‘Weerelt van de sport’ in Papendorp/Utrecht, waar sinds 2017 vijf sportbonden gezamenlijk gehuisvest zijn.

Om de verbindingen met de verenigingen zo kort mogelijk te houden is er binnen het Watersportverbond gekozen voor een regionale aanpak van de belangenbehartiging voor de leden. Deze regioteams zijn een belangrijke schakel in deze aanpak. Het bureau van het Watersportverbond is de bindende factor en ondersteunt de regioteams.

 

Over watersport in de regio Randmeren

In 1956 zijn de eerste Veluwerandmeren, Drontermeer en Veluwemeer, ontstaan na aanleg van oostelijk Flevoland. Toen in 1967 ook de dijken rond zuidelijk Flevoland werden gesloten, ontstonden het Wolderwijd en Nuldernauw samen met het Gooi- en Eemmeer.

Het is een veel gebruikte vaarroute van de Randstad naar Friesland. De Randmeren en de rietlanden aan de oever zijn van internationaal belang voor moeras- en watervogels. Binnen de ecologische hoofdstructuur van Nederland vormen ze de belangrijkste schakel tussen de moerasgebieden van het Hollandse en Utrechtse laagveengebied enerzijds het Friese en Overijsselse anderzijds. De laatste vijftien jaar is de waterkwaliteit van de Randmeren verbeterd en zijn de fonteinkruid- en kranswiervelden teruggekeerd. De waterplanten, met name de fontijnkruiden, zijn lastig voor de watersport, maar belangrijk voor de natuur. Door te maaien wordt de waterplantengroei onder controle gehouden.

Op dit moment zijn er binnen de regio Randmeren 24 Watersportverenigingen (met gezamenlijk ruim 4000 leden) lid van het Watersportverbond, variërend van motorbootverenigingen en zeilverenigingen tot kanoverenigingen.

De randmeren hebben elk hun eigen kenmerken. Naast de vaargeul is het vrij ondiep en groeien in de zomerperiode veel waterplanten. Jaarlijks maakt de Coöperatie Gastvrije Randmeren een maaiplan. De Stiching Maaien Waterplanten Randmeren, opgericht door het Watersporvebond en Hiswa-Recron, zorgt voor uitvoering van het maaienZo zorgen we ervoor dat de Randmeren zo goed mogelijk bevaarbaar blijven.

Ook de binnendijkse wateren van Flevoland horen bij de regio. Hier gaat het voornamelijk om de bedieningstijden van bruggen en sluizen zo optimaal mogelijk te houden.  

 

Over het regioteam

Alle wateractiviteiten brengen organisatievraagstukken met zich mee die door het vrijwillige regioteam samen met de diverse overheden en particuliere organisaties opgepakt worden. Ieder doet dit vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Het regioteam bestaat op dit moment uit twee personen. Het team bestaat uit mensen die zich met hart en ziel inzetten voor watersport in de regio. Het team is trots op haar regio en ook op de bijdrage van het regioteam door bijvoorbeeld de gedragscode voor evenementen die samen met Rijkswaterstaat opgesteld is.

Het team werkt collegiaal samen. Dossiers en werkzaamheden worden verdeeld op basis van affiniteit en ervaring. Het team vergadert structureel vier keer per jaar in de avond en doet dit afwisselend bij de verschillende verenigingen. De afstemmingsoverleggen die plaatsvinden met Gemeenten en Rijkswaterstaat vinden meestal binnen kantoortijd plaats. Denk aan gemiddeld één keer per maand. Het afgelopen jaar heeft als gevolg van corona ook het videobellen een vlucht genomen binnen het regioteam en de verwachting is dat dit ook in de toekomst tot de mogelijkheden behoort. Dit maakt het makkelijker en flexibeler voor vrijwilligers tijd vrij te maken.

Partijen waar het regioteam mee samenwerkt zijn o.a. gemeenten, Rijkswaterstaat en waterschappen Ook is de Coöperatie Gastvrij Randmeren een belangrijke gesorekspartner in deze regio. De coöpartie hodt zich niet alleen bezig met het maaien, maar ook met het odnerhoud en beheer van de kunstmatige eilanden, zoals Dode Hond.

Elke regio heeft naast landelijke thema’s ook zijn specifieke regionale aandachtsgebieden. Actuele thema’s waar het regioteam Randmeren samen met genoemde partijen aan werkt zijn bijvoorbeeld onderhoud van bruggen en kades van de vaarwegen, sluizen toegankelijk houden voor (motor)schepen en veiligheid op het water, het uitdiepen van hoofd- en nevenwater voor een goede doorvaart en bereikbaarheid van de havens en natuurlijk de waterplantenproblematiek. Genoeg te doen dus voor het regioteam!

 

Over de functie en wie wij zoeken

In verband met het vertrek van enkele leden en de ambities van de regio is het Regioteam op zoek naar nieuwe collega’s. We zoeken bij voorkeur actieve watersporters die vanuit ervaring weten welk plezier en welke uitdagingen een watersporter tegenkomt op het water en dit kunnen vertalen naar algemene vraagstukken. Iemand die de vertaalslag kan maken van de gebruiker naar de betrokken personen binnen Rijkswaterstaat en gemeenten (en vice versa). We verwelkomen graag nieuwe teamleden die weten hoe het werkt bij onze gesprekspartners binnen de (regionale) overheid en daar liefst ook een actueel netwerk hebben of in staat zijn dit op te bouwen.  

Naast kennis en netwerk van (lokale) overheden zoeken we ook regioteamleden die contacten onderhouden met de aangesloten verenigingen en het ook een uitdaging vinden om de nog niet aangesloten verenigingen te ‘verleiden’ om lid te worden. Door goed naar hen te luisteren en te zoeken naar wederzijdse belangen. Het regioteam brengt twee keer per jaar een nieuwsbrief uit en maakt een jaarverslag. In de jaarvergadering doet een regioteam verslag van haar werkzaamheden. Teamleden met affiniteit en ervaring met secretariële werkzaamheden worden ook van harte uitgenodigd om te reageren.

De tijdsbesteding van de regioteamleden wisselt en is afhankelijk van de tijd die men beschikbaar heeft en het aandachtsgebied waar je mee aan de slag gaat. Als je belangstelling hebt voor deze vrijwillige functie dan bespreken we graag met je welke tijd je beschikbaar hebt en welke rol en activiteiten daar het beste bij passen.

Tot slot zoeken we bovenal nieuwe en frisse collega’s die graag samenwerken in een team. Die positieve energie brengen, jong (van geest) zijn om zich in te zetten voor de watersport op de Randmeren.

 

Wat we bieden en jouw reactie

Een vrijwillige functie waarin je vanuit een professionele omgeving van betekenis kunt zijn voor de watersport op de Randmeren . Een functie waarin je komt brengen en zelf ook ervaring mag opdoen in een bestuurlijke rol. Als je belangstelling hebt om onderdeel te worden van het enthousiaste regioteam of als je vragen hebt, dan nodigen we je van harte uit om te reageren en zien we je reactie graag tegemoet door een mail te sturen aan hedwich.kuipers@watersportverbond.nl - bij voorkeur inclusief een motivatie en je CV. Voor meer informatie over de vacature kun je tijdens kantooruren bellen met Hedwich Kuipers op 06-50959730.                       

De partners van het Watersportverbond