Regioteam Noordzee

De regio Noordzee bestaat uit de volgende vaargebieden: Langs de kust vanaf Den Helder tot aan de Voordelta en het diepe(re) water van de Noordzee.

Willem Dekker over de doorvaarbaarheid van windmolenparken.

Een update van het regioteam Noordzee over de doorvaart bij Borssele en andere windparken.

 

De regio Noordzee bestaat uit de volgende vaargebieden: Langs de kust vanaf de waddeneilanden tot aan de Voordelta en het diepe(re) water van de Noordzee.

De ruimtelijke druk op de Noordzee is groot. Naast intensief scheepvaartverkeer, olie- en gaswinning, visserij, zandwinning, en Natura 2000 gebieden, wordt er een grote ruimtelijke beslaglegging voorzien met windturbine parken en zee-boerderijen in de windparken. Regioteam Noordzee beoogt proactief te participeren bij beleidsontwikkeling van de overheid op lokaal, provinciaal en nationaal niveau.

Het 5 puntenplan van het regioteam Noordzee voor 2024:
 • Windenergie op Zee - We zetten ons in voor vrij gebruik van de beschikbare ruimte voor recreatievaart, en streven naar goed ontworpen doorvaartpassages op de juiste plaatsen, een goede inrichting van medegebruik in de windparken en, op termijn, het openstellen van de windparken voor integrale doorvaart. We houden een scherp oog op de veiligheid van zeegaande recreatievaart gezien de vele ontwikkelingen op de Noordzee, en dragen bij aan studies en maatregelen rond scheepvaartveiligheid. We bereiken dit door deelname aan de NZO werkgroepen Medegebruik en Gebiedspaspoorten en Energie en Infrastructuur, de Scheepvaart Advies Groep, de Noordzee ‘Community of Practice’ en goede relaties met de betrokken beleidsmakers, milieugroepen en andere belanghebbenden.
 • KRM en Natura 2000 - Door de toenemende industrialisering van de Noordzee staat de ecologie onder druk. Het regioteam houdt een oog op ontwikkelingen rond de Kader Richtlijn Marien en Natura 2000 en neemt deel aan de NZO werkgroep Beschermde Gebieden. We dragen bij waar mogelijk en blijven alert op mogelijke bedreigingen voor de watersport.
 • Bewustwording, opleiding en certificering - De ingrijpende ontwikkelingen op de Noordzee stellen de zeegaande recreatievaart voor nieuwe situaties en uitdagingen. We zien het als een taak van het regioteam Noordzee om bij te dragen aan bewustwording om te zorgen dat de recreatievaarder de kennis en vaardigheden kan opdoen om veilig te varen op de
  Noordzee. We bereiken dit door communicatie via de kanalen van het Watersportverbond, presentaties bij verenigingen en artikelen in andere media. Een concreet voorstel is om een bijeenkomst te organiseren voor watersportverenigingen waarvan de leden tochten maken op de Noordzee, zie ook het laatste punt hieronder. De kennis en vaardigheden die in Nederland vereist zijn voor de zeegaande recreatievaart en een ICC zijn naar ons inzicht onvoldoende. Zo vraagt het VB1/2 geen praktische ervaring en geen kennis van
  kustnavigatie en de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee. We gaan ons in 2024 beraden over mogelijke stappen om opleiding en certificering beter te laten aansluiten bij de risico’s op zee en bij de ICC vereisten in omringende landen. Beschikbaarheid van geschikte papieren en digitale zeekaarten is essentieel voor de watersporter. We houden goed contact met de Hydrografische Dienst, Ministerie I&W en andere partijen om dit te waarborgen.
 • Eenduidige communicatie veiligheid branding watersport - We zetten ons in voor eenduidige communicatie voor veilig watersporten in de branding langs de Nederlandse kust en overleggen met publieke partijen (gemeentes, provincies) en watersportorganisaties (KNRM, Reddingsbrigade, NKV, HSA en Watersportverbond) om dit te bereiken. We bouwen voort op de stappen die gezet zijn in 2023 met het doel dit jaar een brede groep branding watersporters te bereiken.
 • Webinar: Ontwikkelingen op de Noordzee en veilige recreatievaart - De Noordzee wordt steeds meer een industriegebied voor de opwekking van elektriciteit (wind, getij en
  zon), de productie van voedsel (visserij rond de windparken en aquacultuur in de windparken), winning van olie en gas en opslag van CO2. Dit alles heeft grote gevolgen voor de vrije recreatievaart. De extra drukte boven de huidige activiteiten (zoals scheepvaart, defensie, zandwinning) vragen om grote oplettendheid en passende kennis en vaardigheden van de bemanning. Op 3 april 2024 hebben we tijdens een webinar belangstellenden bijgepraat over de veranderingen op de Noordzee. In de notitie Windparken op de Noordzee (zie onderaan deze pagina) vind je de laatste stand van zaken.
Het regioteam bestaat uit de volgende leden :

Het regioteam is bereikbaar via noordzee@watersportverbond.nl

 • Rob Delfos - Brandingsporten
 • Leendert Oosterling - Veiligheid en opleiding
 • Michiel Kool
 • Marcel Stemvers
 • René Dekeling

Het regioteam werkt nauw samen met de Toerzeilers en de BBZ.

 

Ook deel uitmaken van het Regioteam Noordzee? Solliciteer nu!

In verband met het vertrek van enkele leden en de ambities van de regio is het Regioteam op zoek naar nieuwe collega’s. Interesse? Bekijk hier de vacature.

 

De partners van het Watersportverbond