Windmolenparken

Hoe gaan we om met windturbineparken op zee en op het IJsselmeer?

De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt en in 2030 is dat minimaal 27%. In 2050 moet de energievoorziening helemaal geen CO2-meer uitstoten. De overheid heeft bepaald dat windenergie op zee een belangrijke vorm van duurzame energie is om deze doelen te halen. Om die redenen zijn er meerdere windturbineparken gebouwd in de Noordzee en staan er nog meer in het verschiet.

Dat heeft gevolgen voor de doorvaart. Het Watersportverbond volgt de ontwikkelingen op te voet en zit aan tafel bij de overlegorganen over dit onderwerp. Voorkomen dat de windturbineparken er komen, kunnen we niet. Wel kunnen we de randvoorwaarden beïnvloeden, bijvoorbeeld het wel of niet toestaan door de windturbineparken heen te varen.


Niet óm maar dóór de windmolenparken heen varen

Voor het Watersportverbond staat veiligheid voorop. In veel gevallen liggen de windmolenparken op zee dicht tegen de grote verkeersscheidingsstelsels (de snelwegen voor de grote zee vrachtschepen) aan. Voor de pleziervaart is het daarom gevaarlijk om om de windturbineparken heen te varen. Wij raden daarom sterk aan er doorheen te varen. Dit kan goed aangezien de windturbines ruimschoots van elkaar afstaan en de onderkant van de rotor hoog genoeg is. Soms mag het echter niet omdat er een andere ‘bestemming’ is toegewezen aan het gebied van 

Lees echter van te voren goed onze aanbevelingen voor kleine schepen die in of in de nabijheid van windturbineparken varen.


IJsselmeer

Op het IJsselmeer maken wij ons zorgen over de afname van het vaarwater en belevingswaarde door de bouw van windturbineparken. Ook voor dit gebied behartigen we de belangen van de watersporters in diverse overleggen met overheden en andere partijen. 

Waar mogelijk werken we op dit dossier samen met andere watersportorganisaties. 

Lees hier ons standpunt recreatieve watersport en windmolenparken (staat op regiosite noordzee)

Lees hier aanbevelingen voor kleine schepen in/nabij windturbineparken (staat op regiosite noordzee)

De partners van het Watersportverbond