Regioteam Noordzee

De regio Noordzee bestaat uit de volgende vaargebieden: Langs de kust vanaf Den Helder tot aan de Voordelta en het diepe(re) water van de Noordzee.

De regio Noordzee bestaat uit de volgende vaargebieden: Langs de kust vanaf de waddeneilanden tot aan de Voordelta en het diepe(re) water van de Noordzee.

De ruimtelijke druk op de Noordzee is groot. Naast intensief scheepvaartverkeer, olie- en gaswinning, visserij, zandwinning, en Natura 2000 gebieden, wordt er een grote ruimtelijke beslaglegging voorzien met windturbine parken en zee-boerderijen in de windparken. Regioteam Noordzee beoogt proactief te participeren bij beleidsontwikkeling van de overheid op lokaal, provinciaal en nationaal niveau.

De overlegorganen, bijeenkomsten en dossiers waar regioteam Noordzee zich voor inzet zijn:

  • Doorvaart windparken onder voorwaarden
  • Medegebruik en deelname Community of Practice
  • Consultatie Risico Analyse Scheepvaart
  • Tot stand komen van Noordzee Akkoord
  • Participatie Scheepvaart Adviesgroep Noordzee (SAN)
  • Deelname Landelijk Kustdag en Noordzeedagen
  • Consultatie in beheer van Natura 2000 gebieden
  • Ondersteuning van de Brandingsport en verenigingen
  • Opleiden nieuwe stijl voor de Zeevaart ¬†
  • Organisatie jaarlijkse thema bijeenkomsten voor verenigingen


Regiovertegenwoordiger 

Ernst Kaars Sijpesteijn 06-51176013, e-mail: noordzee@watersportverbond.com.

De partners van het Watersportverbond