Belangrijke ontwikkelingen Watersportverbond

In aansluiting op de Algemene vergadering van 14 december 2019 (ALV) en de berichtgeving daarover op 19 december 2019 informeren wij u over de volgende stappen en veranderingen.

7 januari 2020

Aanstelling interim-voorzitter met Benoemingscommissie

Het bestuur stelt, na nauw overleg met de Controleraad en enkele ereleden, voor om vanaf maart een interim-voorzitter aan te stellen die gericht aan de slag gaat met de krachtige vertaling van de visie, missie, essentie en rol van het Watersportverbond en de uitwerking hiervan met bestuursvorm (governance), strategie en financieel perspectief. De interim-voorzitter van het bestuur doet dit vanzelfsprekend in samenspraak met de leden en andere stakeholders. Omdat er tegelijk ook wijzigingen in de samenstelling van het bestuur aan de orde zijn, zorgt de interim-voorzitter ook dat het bestuur snel kwalitatief en kwantitatief op sterkte komt.

Het huidige bestuur van het Watersportverbond trekt het zich aan dat het niet in staat is geweest collectieve belangen om te zetten in meer gezamenlijkheid. Het constateert te weinig vertrouwen en draagvlak om deze complexe en noodzakelijke veranderopgave, ingegeven door het snel veranderende sportlandschap, samen met verenigingen door te voeren. Daarnaast is het bestuur van mening dat er een voortdurend patroon van onvrede is bij een deel van de leden.

Om te zorgen dat er een interim-voorzitter benoembaar is op de extra ALV (naar verwachting maart 2020), stelt het bestuur een speciale Benoemingscommissie aan van “wijze vrouwen en mannen” die een passende vertegenwoordiging vormt van onze leden. Deze commissie is, in samenwerking met het bestuur, verantwoordelijk voor het profiel en de werving van een interim-voorzitter en bereidt de voordracht aan de (extra) ALV voor. Door in deze fase te kiezen voor een interim-voorzitter kunnen ingrijpende veranderingen worden gerealiseerd met de noodzakelijke leiderschapskwaliteiten. Daarnaast verwachten wij dat het interim-voorzitterschap meer kandidaten aanspreekt gelet op het specifieke en kortere karakter van de opgave.


Cruciale fase vraagt ook continuïteit

In deze cruciale fase voor het Watersportverbond, gekenmerkt door teruglopende ledenaantallen enerzijds en stijgende watersportbeoefening anderzijds, moet in alle opzichten daadkrachtig de juiste balans gevonden worden tussen de verschillende watersporten. Dit geldt ook voor de verhouding recreatieve versus competitieve watersportbeoefening. Dit alles terwijl de inkomsten voor het Watersportverbond uit sponsoring, lidmaatschap en andere producten (zoals licenties en certificaten) onder druk staan.

Uiteraard geeft het zittende bestuur haar volledige aandacht aan de belangrijke zaken van dit moment waar continuïteit aan de orde is. De aandacht voor de veranderingen in het wedstrijdzeilen, de naderende Olympische Spelen, de voorbereidingen op de WK’s in eigen land, de werving van nieuwe sponsor(s) mag niet verslappen.

Tegelijkertijd blijft de winkel open. Cursisten, bestuurders van verenigingen, wedstrijdsporters, botenbezitters, talenten en topsporters zijn aangewezen op het Watersportverbond. Belangrijke partners als NOC*NSF, sponsors en gemeenten investeren in de samenwerking en tonen daarmee –ook letterlijk - de waarde van het Watersportverbond aan. Wij hechten er groot belang aan om deze stakeholders onverminderd te blijven bedienen.


Aankomende bestuurswijzigingen

Het bestuur wil, in het belang van het Watersportverbond, recht doen aan de situatie en de toezegging nakomen om begroting en jaarplan aan te passen voor een extra ALV. Een deel van het  bestuur treedt gefaseerd terug. De huidige voorzitter, Harry Wagemakers, legt het voorzitterschap van het Watersportverbond neer en stapt per direct uit het bestuur. Vice-voorzitter en secretaris, Jan Stelwagen, neemt, naast zijn huidige taken, tot aan de start van de interim-voorzitter tijdelijk waar en richt zich op de lopende zaken, de voorbereiding op de extra ALV en de communicatie met de Controleraad en de Benoemingscommissie.

Marieke Poulie (topsport) en Peter Burggraaff (wedstrijdsport) gaan gemotiveerd en gedreven door ingegeven door de actualiteit in hun portefeuilles. Frank van den Wall Bake gaat zich volledig toeleggen op de sponsorwerving. Peter van Arkel (belangenbehartiging en motorbootvaren) - die in november zijn collega-bestuursleden liet weten te vertrekken - en Peter de Jong (penningmeester) blijven de komende maanden actief op hun aandachtsgebieden om een adequate overdracht van hun portefeuilles te waarborgen. Zij nemen afscheid in de ALV van 18 mei 2020.

Stefan Koper (recreatie/boardsports en kano) stopt per direct. Ingegeven door de actualiteit bij NOC*NSF en het Watersportverbond, wordt de vorm van samenwerking met de HSA (bond voor golfsurfers) heroverwogen.

Het bestuur bedankt Harry Wagemakers en waardeert zijn grote inzet de afgelopen ruim drie jaar als secretaris, waarnemend-voorzitter en voorzitter. Dank gaat ook uit naar Stefan Koper voor zijn verbindende rol richting de boardsports en het golfsurfen in het bijzonder en we blijven graag samenwerken.

De komende weken volgt meer informatie over de extra ALV en de aanstelling van de Benoemingscommissie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Jan Stelwagen, waarnemend-voorzitter : secretaris@watersportverbond.com
Arno van Gerven, directeur : arno.van.gerven@watersportverbond.nl

1) Deze extra Algemene vergadering is toegezegd in de Algemene vergadering – de Najaarsvergadering - van 14 december 2019

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond