Gezuiverd toiletwater recreatievaartuigen mag voortaan geloosd worden

De bestaande Regeling lozen buiten inrichtingen (Ribi) wordt aangevuld met nieuwe regels, waardoor het voortaan onder voorwaarden toegestaan is om toiletwater van recreatieboten te lozen.

10 oktober 2019

De kogel is door de kerk. Recreatievaartuigen mogen sinds 1 oktober 2019 gezuiverd toiletwater lozen. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt via de Staatscourant. De bestaande Regeling lozen buiten inrichtingen (Ribi) wordt aangevuld met nieuwe regels, waardoor het voortaan onder voorwaarden toegestaan is om toiletwater van recreatieboten te lozen.

Het lozen van ongezuiverd toiletwater op een oppervlaktewater is al verboden sinds 2009. Veel waterrecreanten hielden zich al aan deze regel, omdat zij inzagen dat de bacteriën met name voor zwemmers gevaarlijk zijn. Maar er waren ook tegenstanders die zich niet hielden aan de wet. Zij zagen veel bezwaren zoals stank aan boord, de hoge kosten van een nieuwe installatie, de vaak beperkte inbouwruimte en de geringe capaciteit van bestaande voorzieningen op de wal. Het Watersportverbond heeft deze, en vele andere reacties ingebracht op dit dossier bij diverse overleggen met het ministerie van I&W. De intensieve lobby samen met partners als de Stichting Waterrecreatie Nederland, de Hiswa Vereniging en andere organisaties en instanties heeft mede geleid tot de verruiming van de maatregel.

Nieuwe regels

Met de nieuwe regels mag toiletwater dat door een zuiveringsvoorziening aan boord is geleid, voortaan geloosd worden. Urine mag wel ongezuiverd worden geloosd omdat daar geen bacteriën in zitten. Dit was binnen de regels al langer mogelijk.

Verzegeling

Naast het zelf zuiveren wordt in de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 ingaat, ook het verzegelen van de afsluiters van de lozingspunten van toiletten en vuilwatertanks opgenomen. De verzegeling geldt niet voor de zuiveringsinstallaties. Het Watersportverbond is hierover nog, samen met haar partners, in overleg met het ministerie van I&W om deze maatregel uitvoerbaar te maken.

Standpunt Watersportverbond

Het Watersportverbond juicht de verruiming van het lozingsverbod toe en vindt dat de wet een heel eind tegemoet komt aan de eerder gemelde bezwaren als ruimtebeslag en kosten voor de recreant. Echter zijn wij ons bewust dat we er met deze maatregel nog lang niet zijn. Het gaat in dit soort wijzigingen ook over acceptatie van de regel bij de recreant. Daarom roept de bond op tot een publiekscampagne om hierin te voorzien.

Het Watersportverbond hoopt dat het ministerie inziet dat deze wijziging in de regels, tijd en draagkracht vergt. In de overbruggingstijd betracht dit coulance richting de waterrecreant die zijn zaken nog niet (volledig) in orde heeft en dat het ministerie maatregelen neemt zodat de toiletlozingsvoorzieningen op de wal voldoende en adequaat zijn.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond