Stand van zaken waterplantenoverlast Zuidelijk IJsselmeergebied (februari 2020)

19 februari 2020

Het duurt nog een aantal maanden voordat we met zijn allen weer het water opgaan. Vele watersporters hebben hun boten op dit moment nog op de wal staan en zijn nog in winterslaap. Zij verlangen zoals veel andere Nederlanders naar warmer weer, zodat ze met hun bootje het ruime sop kunnen kiezen.  Anderen zijn al in de weer om groot of klein onderhoud aan hun bootje te plegen. Ook het Watersportverbond is in deze wintermaanden drukdoende om allerlei voorbereidingen op het nieuwe seizoen te treffen, onder anderen op het terrein van het verminderen van de waterplantenoverlast. Hieronder een stand van zaken met betrekking tot het Zuidelijke IJsselmeer en de Randmeren.

 

Samenwerkingsovereenkomst waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied

Op 6 december jongstleden is in Lelystad de zogenaamde Samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Partijen die deze overeenkomst hebben getekend zijn overheden enerzijds (rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeentes Hoorn en Almere en de coöperatie Gastvrije Randmeren) en private partijen (Hiswa Vereniging, De Toerzeilers, Sportvisserij Nederland en het Watersportverbond). Deze partijen zijn overeengekomen de komende 5 jaren een structurele oplossing te zoeken voor de waterplantenproblematiek voor het zuidelijk IJsselmeergebied (inclusief de Randmeren), waarbij de belangen van natuur en waterrecreatie in balans zijn. Je moet dan vooral denken aan het verdiepen van de bodem en hiervoor de benodigde financiering te zoeken. Dit gaat veel tijd kosten.

Daarom worden in de tussenliggende jaren tijdelijke maatregelen getroffen, zoals het betonnen van de vaarroutes vanuit jachthaven naar diep (Lees: meer dan 4 meter) water. Dit jaar zullen door Rijkswaterstaat, in coördinatie met het Watersportverbond een drietal pilots worden uitgevoerd, in Hoorn, Amsterdam en op de Randmeren. Indien deze slagen, worden er in de komende jaren meer vaargeulen van jachthavens naar dieper - en dus veiliger water - betond. Daarnaast gaat men vanzelfsprekend door met het maaien van waterplanten in het IJmeer en Markermeer en de Randmeren verder. Dit wordt op de Randmeren en op de het zuidelijke IJsselmeergebied gedaan door stichtingen die in het leven zijn geroepen door Hiswa Vereniging en Watersportverbond. Beide stichtingen zijn hun voorbereidingen op het nieuwe seizoen aan het treffen.

 

Resultaat

Het Watersportverbond is tevreden met de geboekte vooruitgang. Immers werken overheden nu stelselmatig samen met private partijen, zoals ons Verbond, om vooruitgang te boeken op dit lastige dossier. Dat is echt winst in verhouding tot 4 jaar geleden. Er wordt gemaaid op drukbevaren vaarwateren, maar nog lang niet overal. Nog steeds lopen boten vast, waardoor booteigenaren zich nog steeds noodzakelijk voelen om hun bootje naar het noorden van ons land te verhuizen omdat ze daar minder last hebben van de planten. Dat is voor het Watersportverbond onverteerbaar! Maaien is in de ogen van het Watersportverbond slechts een tijdelijke oplossing, verdiepen van vaarwater biedt meer oplossing. Dat kost (zeer) veel geld.  En dat heeft de overheid nu nog niet voor handen. Steeds meer overheden sluiten zich daarom aan bij de samenwerking(en) en erkennen daarmee hun (mede-)verantwoordelijkheid in deze zaak. Een duurzame oplossing lijkt daarmee steeds dichterbij te komen. Het Watersportverbond erkent echter wel dat ze de 'druk op de ketel moeten houden' bij de diverse overheden om watersporters in de zomer hun plezier niet te laten verpesten door de groene soep aan waterplanten. 

 

Meer weten of zelf in actie komen?

Wil je meer weten over de aanpak van deze waterplantenproblematiek of zoek je steun van het Watersportverbond bij het bedwingen van het fonteinkruid of andere waterplanten? Neem gerust contact met ons op via belangenbehartiging@watersportverbond.nl.

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond