Wijzigingen subsidieregeling BOSA 2020

Het ministerie van VWS wijzigt de subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) op een aantal punten per 1 januari 2020.

28 november 2019

Het ministerie van VWS wijzigt de subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) op een aantal punten per 1 januari 2020. Bepaalde wijzigingen worden doorgevoerd om de lasten voor subsidieontvangers te verminderen. Daar staat tegenover dat sommige eisen juist worden verzwaard.

 

De belangrijkste wijzigingen van de BOSA-regeling:

  • De 'basis' subsidie blijft ongewijzigd op 20% staan. Echter, dit jaar is het nog mogelijk om voor bepaalde maatregelen (op het gebied van energie en toegankelijkheid) 35% subsidie te krijgen. Om overstimulering tegen te gaan, wordt dit maximale subsidiepercentage verlaagd van 35% naar 30%. 
  • Indien de subsidie vooraf wordt aangevraagd, dient dit een door beide partijen getekende offerte/contract te zijn. Nu kan het nog met een offerte/kostenindicatie.
  • Het voorschot wordt maximaal 80% van de offerte. De resterende 20% na afloop activiteiten. Nu is het voorschot nog 100%.
  • Nieuw is ook dat de activiteiten binnen 9 maanden na toekenning gestart moeten zijn.
  • In de categorieën energiebesparing en toegankelijkheid zijn – afgezien van tekstuele aanpassingen – een aantal maatregelen verwijderd en nieuwe maatregelen toegevoegd. Dit is gedaan op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar, de ontwikkelingen in de techniek en de wensen van aanvragers. 
  • De categorie circulaire maatregelen is toegevoegd. Investeringen in deze categorie komen dus ook in aanmerking voor de subsidie. Deze categorie bevat maatregelen die CO2 besparen, doordat ze verspreiding van microplastics tegengaan of recycling bevorderen.

TIP: Maak nog dit jaar gebruik van de BOSA subsidie

Stand op 18-nov-2019: Er is ongeveer € 64 miljoen van in totaal € 80 miljoen aangevraagd. Het loont de moeite om nog dit jaar een aanvraag in te dienen. Dat kan dus zowel gaan om kosten die vanaf 1 januari 2019 gemaakt zijn, als voor kosten die het komende jaar gemaakt worden.

 

Geen wijziging, maar wel interessant: wat is wel/niet subsidiabel?

Lange tijd was het onduidelijk wat wel en niet binnen de regeling viel. Zo ook hoe het ministerie om zou gaan met de verdeling motorboten/zeilboten (boten wel/niet geschikt voor de sport). In principe is de algemene regel: De investering of kosten zijn subsidiabel voor dat deel dat ten goede komt aan de sport. En over dat bedrag mag niet ook een btw aftrek plaatsvinden. Dit overzicht geeft een idee welke kosten wel of niet worden gesubsidieerd. Voor kosten met gemengd gebruik motorboten/zeilboten (zoals van steigers of het clubgebouw) is in principe alleen het deel dat ten goede komt aan de sport (aandeel boten geschikt voor de sport) subsidiabel.

 

Baggeren ook subsidiabel

Het Watersportverbond heeft de kosten voor baggeren van een haven aan het Ministerie voorgelegd. Hier zijn zij positief op ingegaan. De kosten voor het baggeren van de haven (=onderhoud) zijn subsidiabel indien het uitdiepen van de haven noodzakelijk is voor de toegankelijkheid voor boten die geschikt zijn voor het beoefenen van de sport (m.n zeilboten). In principe is zelfs 100% van de baggerkosten subsidiabel wanneer het baggeren alleen voor zeilboten nodig is.

Meer informatie

De partners van het Watersportverbond