Statuten en reglementen

Bekijk hier onze statuten en reglementen.

Statuten en reglementen

De statuten van het Watersportverbond zijn voor het laatst gewijzigd op 9 maart 2022 en vigerend. 

Het huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 10 december 2022.

Naast de ALV, kent het Watersportverbond een aantal organen. De Financiële Commissie is een van deze organen en het reglement voor deze commissie is opgenomen in het Huishoudelijk reglement.

Naast de ALV, kent het Watersportverbond een aantal organen. De Tucht- en beroepsraad zijn organen en hebben een gezamenlijk reglement, een regelement seksuele intimidatie, een sanctiesysteem en een procesbeschrijving. Voor het onderwerp seksuele intimidatie is het Watersportverbond inmiddels aangesloten bij het ISR. Eventuele zaken worden door het ISR behandeld.

Naast de ALV, kent het Watersportverbond een aantal organen. de Zeilraad is een van deze organen en heeft ook een eigen reglement.

Voor Doping, Matchfixing en Seksuele Intimidatie is het Watersportverbond per 9 maart 2022 aangesloten bij het ISR. In de statuten is ook een aanklager van het ISR gepositioneerd. De actuele reglementen voor deze onderwerpen kun je vinden via de website van het ISR. In verband met de aansluiting bij het ISR zal het reglement voor de tucht- en beroepsraad navenant aangepast worden. 

Het bestuur en directie werken nauw samen. Hiervoor zijn de volgende reglementen van toepassing. 

Gedragscode bestuur
Directiestatuut
Procuratieschema

Het Watersportverbond kent de platformen Recreatiesport, Wedstrijdsport en Kanosport. De platformen vormen bij uitstek de plek voor het actieve contact met, en de inspraak van, aangesloten verenigingen. Dit met de overtuiging dat de inhoud en niet de (formele) organisatie voorop moet staan. 

Reglement platform Recreatiesport en Kanosport

Reglement platform Wedstrijdsport Zeilen, Kite- en Windsurfen

Dit reglement is de afhandeling van klachten over de dienstverlening van het Watersportverbond geregeld.

In onze Klokkenluiderregeling staan de procedures indien iemand een vermoeden van een misstand wil melden.

De wetgeving is dit jaar (2023) gewijzigd en daarom is een nieuwe versie in de maak. Zodra het bestuur deze heeft goedgekeurd wordt de nieuwe versie hier gepubliceerd.

Reglement voor onderscheidingen en de bijbehorende criteria

Het handboek voor vrijwilligers van het Watersportverbond.

Hier tref je de gedragscode aan.

Klik hier voor het topsportstatuut.

De partners van het Watersportverbond