Windparken Zuidelijke Noordzee doorvaarbaar

De sector waterrecreatie heeft consistent ingezet op het toestaan van doorvaart van windparken

14 mei 2019

Anders dan bij de windparken ten Noorden van de Waddeneilanden, wordt er bij de parken op de Zuidelijke Noordzee rekening gehouden met doorvaart (bij daglicht).


Doorvaart en medegebruik

De sector waterrecreatie heeft consistent ingezet op het toestaan van doorvaart van windparken, waarbij een belangrijk argument is om vanuit veiligheidsoverwegingen weg te blijven van de grote scheepvaart in de verkeersbanen. Deze inzet heeft onder meer geleid tot:

  • Een proef met het onder voorwaarden toestaan van doorvaart voor schepen tot 24 meter in de 3 bestaande windparken, Amalia, Egmond aan Zee en Luchterduinen, voor de kust bij IJmuiden. Deze proef loopt voor 2 jaar vanaf 1 mei 2018.
  • Het vastleggen van doorvaart als uitgangspunt bij de Kavelbesluiten voor de nieuwe windparken.
  • De nu lopende discussie om ook doorvaart ’s nachts toe te staan


Watersportverbond regioteam Noordzee

Leden van het Regioteam Noordzee van het Watersportverbond zijn het gesprek aangegaan met Jacques Wallage, een van de voorzitters van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OLF), een adviesorgaan van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het Watersportverbond is lid van dit OLF. In dit gesprek, dat plaatsvond naar aanleiding van het verschijnen van een nieuw rapport, getiteld "Verkenning Noordzee Strategie 2030” benadrukten de vertegenwoordigers van het Watersportverbond het belang van de vrije doorvaart van windparken vanuit de veiligheidsoptiek. De heer Wallage erkende in dit gesprek dat dit nog niet voldoende in de discussie was meegenomen.


Onderzoek

Inmiddels wordt ook onderzoek gedaan naar meervoudig ruimtegebruik binnen de windparken. Dit medegebruik kan belemmeringen opleveren voor de doorvaart. In dit kader is van belang dat beschikt kan worden over resultaten van bovengenoemde proef. Om resultaten te krijgen is het wenselijk dat in het tweede jaar van deze proef deze drie windparken meer doorvaren worden. Dit natuurlijk binnen de gestelde regels.

De komende jaren zal er flink worden gebouwd aan de windturbineparken op het Nederlandse deel van de Zuidelijke Noordzee. Tijdens de bouw zullen de gebieden wel worden afgesloten. Deze informatie zal bekend gemaakt worden in de 'Berichten aan Zeevarenden' (BAZ). De planning voor de windparken voor de Hollandse- en Zeeuwse kust is:

  • Windpark Borselle: In 2018 is de fundatie voor het 1e transformator station geplaatst en in mei  2019 volgt de fundatie voor het 2e station .  Voor deze locaties geldt een veiligheidszone van 500 meter. Verwachting is dat het hele gebied eind 2019 wordt afgesloten voor de scheepvaart, op het moment dat begonnen wordt met de fundaties voor de windturbines. Geplande gereedheid 2020/ 2021.
  • Windpark Hollandse Kust Zuid: ligt ten Zuiden van bestaand park Luchterduinen en zal in 2021 / 2022 worden gerealiseerd.
  • Windpark Hollandse Kust Noord: ligt ten Noorden van bestaand windpark Amalia en zal rond 2023 worden gerealiseerd. NB: dit zijn de “blauw” gearceerde gebieden in de gevoegde kaart. In de routekaart 2030 zijn naast een windpark ten Noorden van de Wadden als additionele windpark gebieden aangewezen: IJmuiden West en IJmuiden Ver. Dit  zijn de 2  “geel” gearceerde gebieden ten W/NW van IJmuiden in de gevoegde kaart en worden vanaf  2025 gerealiseerd.

 

Gesloten windparken

De windparken ten Noorden van de Wadden eilanden en de Belgische windparken zijn gesloten voor doorvaart. Het is bekend dat België de 500 meter veiligheidszone rond de windparken strikt handhaaft en verbaliseert bij het doorsteken van die grens. Houd een ruime marge aan. 
Bijlage: Zeekaart 1035 met windenergie gebieden.

Zeekaart 1035 met windenenergie gebieden

Uitgelichte artikelen

Recreatie In mijn regio

De partners van het Watersportverbond