Privacy Statement

Privacy Statement

Het Watersportverbond verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy verklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de leden, vrijwilligers, deelnemers, abonnees op de nieuwsbrief en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van het Watersportverbond.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van:

  • het tot stand brengen en uitvoeren van uw lidmaatschap;
  • het verzenden van de nieuwsbrief;
  • het werven van vrijwilligers;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • (direct) marketingdoeleinden;
  • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
  • het optimaliseren van de werking van de website;
  • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

Het Watersportverbond verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,  geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als lid of deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan het Watersportverbond, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om het Watersportverbond te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Soms worden Persoonsgegevens door het Watersportverbond gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

Facebook

Als u ons liked op facebook, maken we hiervan een notitie in onze systemen, zodat we u niet twee keer met hetzelfde verhaal hoeven te benaderen, of juist maar één keer met een actie die u aanspreekt.

Het Watersportverbond gebruikt het e-mailadres van haar leden voor Custom Audience targeting via Facebook. Het Watersportverbond maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool van Facebook. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien. Lees hier meer over Custom Audience targeting.

Uw rechten

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door het Watersportverbond worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een leesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Dit kunt u  melden aan het Watersportverbond, door een e-mail of een brief te sturen naar info@watersportverbond.nl of het Watersportverbond, Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld lid van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

E-mail

Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Hoe beveiligt het Watersportverbond gegevens?

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Het Watersportverbond fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Het Watersportverbond maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. Het Watersportverbond schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Externe websites

Sites van het watersportverbond kunnen links naar anders websites bevatten. Het watersportverbond is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. Het watersportverbond raadt u aan op deze gelinkte websites het privacy beleid te lezen, aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op u van toepassing zijn.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van het Watersportverbond, dan kunt u deze richten aan het Watersportverbond, Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht, of info@watersportverbond.nl.

Wijzigingen privacy verklaring

Het Watersportverbond behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het Watersportverbond adviseert u regelmatig de privacyverklaring te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

 

Mei 2018

Background