Q&A toiletwater lozen en verzegeling van toiletten van recreatieschepen

28 februari 2020

Zoals bekend is per 1 oktober 2019 een nieuwe regeling van kracht met betrekking tot het lozen van toiletwater vanaf recreatievaartuigen. Voortaan is het onder voorwaarden toegestaan om toiletwater van recreatieschepen te lozen. Tijdens Boot Holland kwam bij de stand van het Watersportverbond naar voren dat onder watersporters nog de nodige vragen over de regeling bestaan. Dit zijn vooral vragen over wanneer wel of niet te verzegelen, de kwaliteit van de verzegeling, het lozen van urine water en hoe het staat met de ontwikkeling van toiletten die kunnen zuiveren. We geven graag antwoord (voor zover bekend) op de vragen. 


Q. Wanneer is verzegeling wel/niet aan de orde?

Vanaf op zijn vroegst in 2021 zal het verzegelen van afsluiters van de lozingspunten van toiletten verplicht worden. Onduidelijk is wanneer je als booteigenaar wel/niet moet gaan verzegelen. Verzegeling is NIET aan de orde in de volgende situaties:

  • Er geen toilet aan boord is;
  • Er een droogtoilet aan boord is;
  • Er een chemisch toilet aan boord is;
  • Er een voorziening aan boord is, waarmee geborgd is dat uitsluitend urine en spoelwater geloosd wordt, zonder dat dat met feces in aanraking is geweest.

Het voorschrift zal in ieder geval zijn dat de leiding tussen toilet/opvangtank en het afvoerpunt in de scheepswand in gesloten stand verzegeld dient te zijn.

 

Q. Wat moet de kwaliteit van verzegeling zijn?

Over de kwaliteit van de verzegeling is  iets meer duidelijkheid, maar dit staat nog niet voor 100% vast. Zoals het er nu naar uitziet mogen recreatievaarders tiewraps gaan gebruiken om hun toilet te verzegelen. Deze kunnen booteigenaren aan boord op voorraad leggen en kunnen via postorderbedrijven of havenmeesters worden aangeschaft. De aanschafprijs zal niet al te duur zijn. (Men denkt aan een zegel met een nummer voor de prijs van een euro.) 

De schipper brengt deze tiewrap aan als verzegeling, maar kan deze verbreken op het moment dat hij het toiletwater op open water óf op een vuilwatertanks in een jachthaven wil lozen. De toezichthouder kan indien gewenst controleren of een verzegeling aanwezig is, en of dit op de juiste wijze is aangebracht.


Q. Wat houdt de regeling over urine water lozen precies in?

Wie de nieuwe regeling goed leest ziet dat de norm voor water dat geloosd mag worden eigenlijk betekent dat urine nu wel ongezuiverd mag worden geloosd omdat daar geen bacteriën in zitten.

 

Q. Komen er waterzuiveringsinstallaties voor pleziervaartuigen?

Eind 2019 hield het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijeenkomst voor mogelijke ontwikkelaars van waterzuiveringsinstallaties pleziervaartuigen. Na deze bijeenkomst heeft zich een partij (feitelijk) gemeld bij het ministerie, maar circa. 10 andere bedrijven toonden belangstelling. Komende maanden wordt duidelijk welke bedrijven een installatie kunnen én willen ontwikkelen die aan boord van een plezierjacht het afvalwater kan zuiveren. Wanneer deze nieuwe toiletten, na certificering, op de markt komen is nog onduidelijk.


Standpunt Watersportverbond

Het Watersportverbond blijft bij haar standpunt dat de wijziging in de regels tijd en draagkracht vergt. Tijd voor de waterrecreant die zijn zaken nog niet (volledig) op orde heeft om de benodigde maatregelen te treffen, maar ook voor de overheden die moeten toezien op voldoende en goed functionerende  innamestations op de wal. Er zijn meer dan 1.000 jachthavens in Nederland, geëxploiteerd door overheden, verenigingen en/of commerciële partijen. Als er sprake is van meer dan 50 ligplaatsen moeten deze jachthaven beschikken over een dergelijk innamestation. Overheden moeten hierop toezien. Kortom, er staat nog heel wat te gebeuren en goede voorlichting is daarbij essentieel. Het Watersportverbond dringt daarom ook aan op een goede voorlichtingscampagne vanuit de overheid. De overheid vindt dat de consumentenorganisaties en andere belanghebbenden daaraan moeten bijdragen. Het is nog niet duidelijk welke bijdrage de overheid verlangt. Het Watersportverbond wil haar communicatiekanalen daarvoor vanzelfsprekend gebruiken, maar wijst een financiële bijdrage van de hand.

Deel dit artikel:

De partners van het Watersportverbond