Aansprakelijkheid

Het Watersportverbond biedt aansprakelijkheidsverzekeringen aan voor de vereniging. Aanspraken van derden gericht tegen de vereniging en aanspraken in verband met milieuschade.

Aanspraken van derden gericht tegen de vereniging

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen claims wanneer je als watersportvereniging schade veroorzaakt bij of aan een ander. 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je als je aansprakelijk gesteld wordt voor:

  • verwonding van personen
  • schade aan andermans spullen
  • gevolgschade

Ook vergoedt deze verzekering de maatregelen om verdere schade te voorkomen of te beperken.

Wat is verzekerd?

  • Schade aan spullen. Het meest voor de hand liggende risico is schade aan spullen van anderen. Zoals iets omstoten bij de klant, of een ladder op een auto laten vallen.
  • Schade aan andere personen. Met ‘schade aan andere personen’ bedoelen we letselschade. Daarvan kan al sprake zijn als het glad is, maar je niet gestrooid hebt en je klant uitglijdt op jouw terrein.

 


Aanspraken in verband met milieuschade

Vrijwel iedere onderneming kan milieuschade veroorzaken, bijvoorbeeld door brand. Veroorzaakt jouw watersportvereniging milieuschade, zoals bodem- of waterverontreiniging? Dan moet je de saneringskosten vaak zelf betalen. Met een milieuschadeverzekering ben je tegen dit risico verzekerd. 

 

Wat is verzekerd?

  • Schade door vervuiling van bodemwater of van grond- en oppervlaktewater.
  • Schade op zowel jouw eigen locaties.
  • De kosten van juridische bijstand als een tegenpartij een procedure tegen jouw vereniging start. De vergoeding van deze kosten is maximaal 10% van het verzekerde bedrag.

 

Wat is er niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door activiteiten van de verhuurder of (mede)huurders van de locatie.
  • Milieuschade die wordt veroorzaakt door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks.

 

Is milieuschade niet verzekerd op mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Soms is milieuschade daarmee wel verzekerd. Dat hangt af van de manier waarop de milieuschade is ontstaan.

 


Meer informatie, oriënterend gesprek of risicoscan?

Wil jij een oriënterend gesprek over verzekeringsmogelijkheden of een risicoscan van jouw vereniging? Neem dan contact op met:

Zij nemen vervolgens contact met je op.

De partners van het Watersportverbond